Algemene Voorwaarden

1. Ondernemingsgegevens

't Zonnekind gcv

Vanessa Lauwers

Maria Coolstraat 76
I2223 Schriek
+32 492 20 83 63

welkom@tzonnekind.com

Ondernemingsnummer 0666 814 325
BTW BE 0666 814 325

Artikel 1: Algemene bepalingen

't Zonnekind, een gewone commanditaire vennootschap met maatschappelijke zetel te Maria Coolstraat 76, 2223 Schriek, BTW BE 0666.814.325, hierna “'t Zonnekind”, “Vanessa Lauwers” of “Coach” biedt haar klanten de mogelijkheid om  workshops (eventueel op maat), online trainingen, webinars, online masterclasses en persoonlijke coaching online en offline aan te kopen.

 

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een cliënt, workshop participant, bedrijf, of bezoeker van deze website (“Klant” of “Coachee”). Bij het plaatsen van een bestelling via de website van 't Zonnekind moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door 't Zonnekind aanvaard zijn.

Iedere coachee, deelnemer of opdrachtgever, die een samenwerking met 't Zonnekind aangaat of zich inschrijft voor een workshop, online training, webinars, online masterclasses of coaching sessie wordt verondersteld deze voorwaarden te hebben gelezen. Inschrijving, bestelling of het maken van een afspraak impliceert goedkeuring van de voorwaarden.

Artikel 2: Totstandkoming van de verkoopovereenkomst voor producten en diensten

 

De verkoopovereenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant, hetzij schriftelijk, elektronisch, of mondeling zijn goedkeuring, reservatie of bestelling voor de workshop of de overeengekomen dienst doorgeeft.

 

Vanessa Lauwers en de Klant komen uitdrukkelijk overeen dat elektronische communicatievormen middelen zijn waarmee een geldige verkoopovereenkomst tot stand kan komen. Het ontbreken van een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van de verkoopovereenkomst en de aanvaarding daarvan.

Voor bedrijven/opdrachtgevers: Indien een verkoopvoorstel (offerte) wordt opgesteld door Vanessa Lauwers is deze vrijblijvend en geldig gedurende 30 kalenderdagen, tenzij anders is aangegeven. 't Zonnekind is pas aan de offerte verbonden indien de aanvaarding door de Klant binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of voorgestelde wijziging aan Vanessa Lauwers is bevestigd.

Artikel 3: Toepasbaarheid van de voorwaarden

 

In principe zijn de algemene voorwaarden steeds en uitsluitend van toepassing op alle door Vanessa Lauwers aangeboden producten en diensten, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking, dewelke het resultaat is van onderlinge overeenstemming en schriftelijke vastlegging.

 

Voor producten, workshops, online training, webinars, online masterclasses of coaching sessies  zijn er specifieke voorwaarden opgenomen in dit document. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van de verkoopsvoorwaarden blijven onverkort van toepassing.

 

Vanessa Lauwers behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bepalingen. Een toekomstige wijziging zal geen invloed hebben op bestaande verkoopovereenkomsten.

Artikel 4: Prijs en BTW

 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO. Voor particulieren zijn alle prijzen inclusief BTW en alle andere verplichte door de Klant te dragen taksen of belastingen. Voor bedrijven die een factuur wensen zijn de prijzen exclusief btw.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

 

Workshops moeten sowieso volledig op voorhand betaald worden om reservatie te garanderen.

 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

't Zonnekind houdt zich het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen. De geldende prijzen zijn de gepubliceerde prijzen op het moment dat de Klant de bestelling plaatst.

Artikel 5: Online en offline aankopen

Voor de betaling van coachsessies heeft de Klant de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
• direct na de sessie
o via de bancontact app of een andere bank app (gratis)
o cash (gratis)
 

Artikel 6: Deelname aan workshops

 

Artikel 6.1: Inschrijving via de website

Je kan inschrijven voor workshops via de Website (google forms). Je ontvangt een factuur. Je inschrijving is pas definitief als we je betaling ontvangen hebben.  Van zodra we een ingevuld inschrijvingsformulier ontvangen, registeren we je als aanwezig. Vanaf dit punt ben je eventuele annulatiekosten verschuldigd. Zie ook artikel 6.3. Je ontvangt een factuur met uiterste betaaldatum op. We vragen je dan ook om het bedrag te voldoen voor deze datum. Dat bespaart ons heel wat extra administratie en extra kosten voor jou (herinneringsmails, en eventueel een toelage voor jou als je na 3 herinneringen nog niet zou betaald hebben).

 

Voeg zeker het mailadres tzonnekind.kindercoach@gmail.com toe aan je ‘gewenste mails en contacten’ aangezien het wel eens gebeurt dat mails bij de spam terechtkomen. Check je ongewenste reclame als je de mail niet ziet binnenkomen.

Artikel 6.2: Inschrijving via mail of tijdens workshops

Je kan alternatief inschrijven per mail naar tzonnekind.kindercoach@gmail.com. Voeg zeker je telefoonnummer toe aan je inschrijvingsmail. Je zal steeds een bevestiging van je inschrijving krijgen per mail, met een uitnodiging voor betaling van het inschrijvingsgeld. Als de workshop reeds volzet is, zal je dit via mail vernemen binnen de 3 dagen na je inschrijving.

 

Je kan ook inschrijven voor een vervolgworkshop tijdens een workshop. Je mondelinge inschrijving is dan bindend. Je zal steeds een bevestiging van je inschrijving krijgen per mail, met een uitnodiging voor betaling van het inschrijvingsgeld.

Vanaf dat het inschrijvingsgeld gestort is op de rekening BE van 't Zonnekind is je inschrijving definitief en je plek gegarandeerd. 

Als je zeker wilt zijn van een plaatsje kan je best tijdig storten, want het principe ‘first-come, first-served’ is van kracht.

 

Indien je last minute inschrijft, dat wil zeggen binnen de 4 dagen voor de start van de workshop, kan je best telefonisch contact opnemen met Vanessa via 0492 20 83 63 om te checken of er nog plaats is. Ook hier wordt er bij akkoord onmiddellijk een factuur opgemaakt en gemaild naar de klant met vraag om onmiddellijk te storten.

Artikel 6.3: Annulatie of verzetten van workshops

Aangezien 't Zonnekind slechts een aantal deelnemers kan toelaten per workshop (wordt aangegeven op de website hoeveel plaatsen er beschikbaar zijn - om de kwaliteit en persoonlijke diepgang te garanderen), hanteert ze een strikt annuleringsbeleid.

 

Eens ingeschreven voor een workshop is verzetting of annulatie en dus ook terugbetaling niet mogelijk.

We rekenen tevens een annulatiekost van 40 euro  aan (administratiekosten en de deel in de reeds gemaakte kosten) van zodra je het inschrijfformulier hebt ingevuld is je plaats gereserveerd. Je ontvangt dan een credit nota voor het saldo (kostprijs workshop - annulatiekosten. 

 

De planning en organisatie van workshops brengt immers heel wat administratie en kosten met zich mee. Deze moeten sowieso gedragen worden door 't Zonnekind, ongeacht of deelnemers wel of niet komen opdagen op de dag van de workshop.

 

Uitzonderingen op deze regel zijn een gunst, en zeker geen vanzelfsprekendheid en zullen geval per geval worden bekeken. Mogelijke gunstregelingen in geval van overmacht (bv bij accident of ziekenhuisopname) zijn bijvoorbeeld verzetting naar een volgende workshop). Sowieso zullen de reeds gemaakte kosten worden doorgerekend (bv uurtarief voor het opstellen de persoonlijke profielen, mailverkeer, printkost, huur van de zaal…).

't Zonnekind is in de mogelijkheid om workshops te annuleren in geval van overmacht (gebeurtenissen buiten 't Zonnekind om) of ziekte van de trainer. De klant wordt hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Terugbetaling is niet mogelijk, er zal een nieuwe datum voor de workshop of evenement worden vastgelegd waaraan de klant kan deelnemen. 

Artikel 7: Vertrouwelijkheid

 

Alles wat in het contact tussen coach en coachee besproken wordt, blijft vertrouwelijk. De coach deelt het besprokene nooit met derden. De coachee beslist zélf wat hij/zij aan derden meedeelt.

 

In geen geval mogen eventuele geluidsopnames openbaar gemaakt worden, of op media zoals YouTube of Facebook geplaatst worden. Geluidsopnames zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik.

Artikel 8: Facturatie

 

Aankopen van workshops, online training of masterclasses

Bij het inschrijven krijgt de Klant de mogelijkheid naam en adres in te vullen. Nadien wordt automatisch en kosteloos door het systeem een factuur gegenereerd. Deze factuur zal bijgevoegd zijn in de bevestigingsemail, toegestuurd na afronding van de bestelling.

't Zonnekinds facturen zijn betaalbaar door de Klant binnen de veertien kalenderdagen vanaf de datum van de factuur.

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling

Ingeval van niet-betaling of laattijdige betaling, zal het te betalen bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding a rato van 10 % per jaar op het betrokken bedrag, met een minimum van 30 euro. Dit komt overeen met de hinder die 't Zonnekind hiervan ondervindt, en de in dit verband gemaakte administratiekosten, met uitsluiting van de gerechtskosten en de kosten en erelonen van de door 't Zonnekind aangestelde raadsman.

 

Daarenboven is, van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een verwijlintrest verschuldigd gelijk aan de intrestvoet, vastgesteld in het kader van de wet d.d. 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (BS 07.08.2002). Dit artikel blijft geldig indien 't Zonnekind op verzoek van de Klant afbetalingstermijnen of betalingsfaciliteiten toestaat.

Onverminderd het voorgaande behoudt 't Zonnekind zich het recht de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 10: Overmacht

 

Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt 't Zonnekind van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat de Klant aanspraak zal kunnen maken op schadevergoeding.

Aangezien 't zonnekind eveneens afhankelijk is, voor het nakomen van haar verplichtingen, van de uitvoering van opdrachten en/of diensten van andere derden, dan zijn deze bepalingen eveneens toepasselijk ingeval van overmacht of toeval bij de derde, wanneer de nakoming van onze verplichtingen hierdoor vertragingen zouden oplopen of verhinderd worden.

Wanneer een workshop niet kan doorgaan wegens overmacht, zal 't Zonnekind een doodle opstellen met alle betrokken om een datum te vinden die voor iedereen past. Als een nieuwe datum prikken uiterst moeilijk blijkt te zijn, behoudt 't Zonnekind het recht de datum te kiezen waarop de meeste deelnemers kunnen. De enkele deelnemer die niet kan op de gekozen datum, kan dan aansluiten op een andere datum waarop een gelijkaardige workshop gepland wordt.

Er is geen terugbetaling mogelijk bij overmacht.

Artikel 11: Aansprakelijkheid bij workshops, persoonlijke consults en readings

Alle verplichtingen van de coach onder deze overeenkomst worden aangemerkt als een inspanningsverbintenis. De coach stelt zich niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of letsel, opgelopen, door informatie en inzichten uit persoonlijke consults/readings, door het volgen van de workshops of door het (verkeerd) toepassen en interpreteren van de behandelde inhoud. De coach is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de zijde van de coachee indien sprake is van een grove verwijtbare tekortkoming van de coach.

 

Door de aard van haar dienstverlening en de nadrukkelijke inbreng van de coachee bij de eigen bewustwording en verandering, geeft de coach geen garantie voor succes, of vooruitzichten op verbetering. De coachee bepaalt zelf of, en hoe snel hij/zij een verandering teweegbrengt en blijft op ieder moment zelf verantwoordelijk voor zijn/haar proces. Adviezen van de coach zijn slechts voorstellen en suggesties en dienen altijd beoordeeld te worden door de coachee zelf. Als de coachee het moeilijk heeft omtrent bepaalde zaken die aanbod kwamen tijdens de sessies of workshops, kan hij/zij best een afspraak maken om dit te bespreken met de coach.

Vanessa Lauwers verklaart hierbij dat zij, als niet-medisch opgeleide, geen diagnoses kan stellen of medische behandelingen in vraag kan stellen. Vanessa is gecertificeerd kind&jongerencoach en Traumacoach, maar geen psycholoog of psychiater. De door haar verzorgde privé-sessies en workshops zijn uitsluitend een mogelijke ondersteuning en zijn aanvullend bij de reguliere geneeskunde. Zij vervangen geen medische behandelingen of medicaties, psychologische of psychiatrische begeleiding.

 

Voor het achterhouden van informatie rond deze materie kan Vanessa Lauwers geen verantwoordelijkheid opnemen. Bij voor u belangrijke klachten of twijfels dient u steeds eerst uw arts te raadplegen.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud, auteursrecht en copyrights

 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van 't Zonnekind. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van 't Zonnekind te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Al het ondersteunend materiaal dat ter beschikking gesteld wordt aan de deelnemers bij workshops, en online trainingen of masterclasses is auteursrechtelijk beschermd. © Copyright 't Zonnekind. All rights reserved. Niets van deze documenten mag gereproduceerd of verdeeld worden op geprinte of digitale media zonder schriftelijke toelating van de auteur Vanessa Lauwers. In geen geval mag materiaal openbaar gemaakt worden, op internet, of op media zoals YouTube of Facebook geplaatst worden. Het materiaal is bedoeld voor persoonlijk gebruik.

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden door Vanessa Lauwers. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan: auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

Artikel 13 : Gebruiksvoorwaarden van de website

 

Door het louter gebruik te maken van 't Zonnekinds website verklaart de gebruiker zich akkoord met de hiernavolgende voorwaarden en bepalingen, en verbindt hij zich ertoe deze na te leven. Als de Klant het oneens is met enig onderdeel van deze voorwaarden, dan vragen we deze website niet te gebruiken.

 

• De inhoud van de pagina’s van 't Zonnekinds website is uitsluitend bedoeld voor uw algemene informatie en gebruik. Het is onderhevig aan wijziging zonder kennisgeving.


• 't Zonnekind biedt geen enkele garantie of waarborg ten aanzien van de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen gevonden of aangeboden op deze website. De Klant erkent dat dergelijke informatie en materialen mogelijk onnauwkeurigheden of fouten bevat. 't Zonnekind sluit uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden of fouten in de ruimste mate, zoals toegestaan door de wet.


• 't Zonnekinds website bevat materiaal dat exclusief intellectueel eigendom is van Vanessa Lauwers waarvoor 't Zonnekind een vergunning heeft aangekocht (bv foto’s van Shutterstock). Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot: het ontwerp, de lay-out, het zicht, het uiterlijk, de grafische vormgeving, de broncodes, evenals alle mogelijke gegevens, kennis en informatie, verstrekt onder welke vorm ook, met inbegrip van de afbeeldingen. De Klant is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt bekomen, op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook, te reproduceren of commercieel te exploiteren.


• Ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering voor schadevergoeding en/of een strafbaar feit.


• 't Zonnekinds  website kan links naar andere websites bevatten. Deze links zijn bedoeld voor om de Klant nadere informatie te verstrekken. Dit betekent echter niet dat 't Zonnekind instemt met deze website(s). 't Zonnekindis niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website(s).

Artikel 14 : Verwerking gegevens (privacy)

Zie hiervoor 't Zonnekind privacy & cookie policy.

Artikel 15: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

 

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

 

Het nalaten op gelijk welk moment door 't Zonnekind om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

 

Bij betwisting van 't Zonnekinds facturen, de algemene voorwaarden of in geval van geschillen is de rechtbank in Antwerpen bevoegd.