top of page
Aan het studeren

HOOGBEGAAFHEID

Hoogbegaafdheid

                                        is veel meer dan enkel een hoog IQ. Hoogbegaafdheid komt op veel verschillende manieren tot uiting. Het gaat om een wezenlijk andere manier van denken en doen. Persoonlijkheid, creativiteit en doorzettingsvermogen spelen ook een belangrijke rol. Het is een wezenlijk deel van het ´zijn´ van de mens, hoe je als mens denkt en handelt. Vaak wordt aangenomen dat hoogbegaafde kinderen altijd uitzonderlijk presteren. Maar dit is zeker niet het geval. Veel hoogbegaafde kinderen presteren (op school) juist onder hun niveau of mogelijkheden. Regelmatig wordt de hoogbegaafdheid mede daarom niet (h)erkend. Daar willen wij heel graag verandering in brengen.

Enkele kenmerken die je mogelijks bij jouw kind herkent:

 • Ongewone alertheid al op zeer jonge leeftijd

 • Lange aandachtspanne/concentratie

 • Sterke verbale begaafdheid: snel leren en goed verbanden kunnen leggen

 • Ongebruikelijk goed geheugen: onthouden van veel informatie

 • Ongebruikelijk grote woordenschat en complexe zinsbouw op jonge leeftijd

 • Of juist laat gaan praten, maar dan wel meteen in hele zinnen

 • Intense nieuwsgierigheid en ongelimiteerd stellen van onderzoekende vragen

 • Brede interesse en/of diepe belangstelling in een specifiek onderwerp

 • Interesse in experimenteren en de dingen anders doen dan gebruikelijk

 • Sterke en levendige fantasie en creativiteit

 • Redenen en achtergronden willen begrijpen en op een niet voor de hand liggende manier  kunnen combineren van gegevens of gedachten

 • Ongeduld jegens eigen onvermogen en dat van anderen

Aan het studeren

Ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen

Hoogbegaafde kinderen hebben vaak al op jonge leeftijd een ontwikkelingsvoorsprong op leeftijdsgenootjes. Bij jonge kinderen komt intelligentie beter tot ontwikkeling wanneer zij opgroeien in een omgeving waar zij emotioneel en cognitief worden gestimuleerd.

 

De sociale omgeving speelt dan een belangrijke rol. Het gezin, de school en vriendjes (peergroup) kunnen een groot verschil maken. Er kan sprake zijn van een asynchrone ontwikkeling. Asynchroon wil zeggen dat de ontwikkeling niet gelijkmatig verloopt. Zo kan een kind soms op sociaal en emotioneel gebied functioneren op een ander niveau dan op het cognitieve gebied en andersom. Hierdoor wordt wel eens (ten onrechte) aangenomen dat een kind een achterstand heeft op sociaal en/of emotioneel gebied. Terwijl er ook sprake kan zijn van een voorsprong. Hoogbegaafde kinderen zijn zich bijvoorbeeld vaak al veel bewuster van relaties en verwachtingen dan hun leeftijdsgenoten.

 

Bovendien leggen zij de lat voor zichzelf vaak hoog. En/of kunnen alles wat zij denken, voelen en weten, nog niet in woorden uitdrukken. Daardoor ontstaat soms frustratie, wat zich uit in gedrag, hetgeen kan worden aangezien voor een sociaal en emotionele ‘achterstand’. 

Ook andere gedragingen of uitingen van hoogbegaafde kinderen (zoals druk gedrag, stil en teruggetrokken gedrag of boosheid) worden soms aangezien voor kenmerken van een ontwikkelingsprobleem wat dus zeker niet altijd het geval is.

Vaak wordt aangenomen dat hoogbegaafde kinderen altijd uitzonderlijk presteren. Maar dit is zeker niet het geval. Veel hoogbegaafde kinderen presteren (op school) juist onder hun niveau of mogelijkheden. Regelmatig wordt de hoogbegaafdheid mede daarom niet (h)erkend. 

Net om die reden hebben we besloten om binnen 't Zonnekind een hoogbegaafdheidsbegeleidingstraject aan te bieden. Mogelijks heb jij als ouder al lang door dat jouw kind helemaal niet "moeilijk" is maar gewoon een extra uitdaging nodig heeft (en dan bedoelen we niet persé een extra bundeltje met wat bijkomende oefeningen). 

Hoe gaan we te werk?

Binnen 't Zonnekind kunnen jullie u terecht voor psychodiagnostisch onderzoek: intelligentieonderzoek (van 6 tot 16 jaar), belevingsonderzoek, executieve functies, aandachtsvaardigheden.

 

Er kunnen verschillende redenen zijn om het intelligentieprofiel van jouw zoon/dochter in kaart te brengen. Vermoeden van over- of onderbevraging van het kind, i.f.v. terugbetaling voor logopedie enz. We kijken naar de verschillende deelvaardigheden die een mooi beeld geven van het kunnen en aankunnen van uw zoon/dochter. 

Het doel van psychodiagnostisch onderzoek is klachten verhelderen en moeilijkheden beter begrijpen en samen te ontdekken wat de noden en behoeften van het kind zijn en dit indien gewenst ook terugkoppelen naar de school.

 

Stappen

1. Intakegesprek (75 euro)

Tijdens het intakegesprek wordt de hulpvraag grondig in kaart gebracht. Afhankelijk van de hulpvraag zal er een voorstel gedaan worden naar samenstelling van het onderzoek. Alsook word je geïnformeerd over de tijdsplanning en de verdere kostprijs van het traject. 

 

2. Psychodiagnostisch onderzoek

Afhankelijk van de noden en de gestelde hulpvraag ziet deze fase er anders uit. 

 

3. Resultaatbespreking

Na het afronden van het onderzoek volgt een grondige bespreking van de bevindingen en conclusies. Op basis van de bevindingen worden er concrete tips/adviezen besproken die het kind in thuis- en/of schoolcontext kunnen ondersteunen. Alle bevindingen worden neergeschreven in een uitgebreid verslag. 

 

4. Begeleiding 

Na het onderzoek kan je ook bij ons terecht voor verdere begeleiding of psychotherapie. 

Leren van thuis
bottom of page