top of page
AnsPhotography_2022_business_Zonnekind_social__Z2A9697.jpg

Algemene voorwaarden opleidingen

’t Zonnekind

                               houdt van duidelijke afspraken. Zo weten alle betrokken partijen waaraan en waaraf. Voor je je inschrijft in een opleiding willen we je dan ook vragen om deze algemene voorwaarden door te nemen.

Deze algemene voorwaarden regelen de samenwerking met Vanessa Lauwers, handel drijvend voor ’t Zonnekind CommV", met maatschappelijke zetel te 2223 Schriek, Maria Coolstraat 76, ingeschreven in het KBO en BTW-register met nummer BE0666.814.325, e-mail welkom@tzonnekind.com (hierna genoemd ’t Zonnekind).

Daarnaast wordt elke rechtsverhouding tussen ‘t Zonnekind en de Klant (samen aangeduid als de ‘Partijen’), beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, eventueel aangevuld met specifieke voorwaarden (onder meer in het kader van een KMO-portefeuille aanvraag), behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking hieraan. 

 

Deze Voorwaarden vernietigen en vervangen alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van de overeenkomst tussen partijen zouden voorafgaan.

 

Artikel 1 – Toepassing

 

  1. De voorwaarden zijn van toepassing wanneer een opleiding (online of in persoon - hierna ‘de diensten’) wordt geboekt of een bestelling van digitale producten (bv. Online cursus) via de website/Academy (hierna ‘de producten’) van ’T ZONNEKIND wordt geplaatst door een bezoeker van deze website (hierna genoemd ‘de Klant’).

 

  1. Bij het bestellen van een dienst of product via de website van ‘T ZONNEKIND, moet de Klant deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waardoor hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden met uitsluiting van alle andere voorwaarden. De aanvaarding van de Voorwaarden wordt tevens afgeleid uit de normale uitvoering van de diensten door ‘T ZONNEKIND.

 

  1. Inschrijvingen voor een opleiding/workshop gebeuren online via de website van ’t ZONNEKIND of een daarvoor bestemd Google Formulier.

 

  1. ‘T ZONNEKIND behoudt zich het recht voor om, op eender welk tijdstip, de algemene voorwaarden te wijzigen of te schrappen en dit zonder dat enige voorafgaande kennisgeving noodzakelijk is. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen. 

 

  1. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

 

  1. De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft. Door het plaatsen van een bestelling of boeken van een dienst via de website, bevestigt de Klant een natuurlijk persoon te zijn, handelingsbekwaam en minstens 18 jaar oud. ‘T ZONNEKIND draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor bestellingen door personen of entiteiten die niet aan deze criteria voldoen of voor foutieve gegevensvermelding door de Klant.

 

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst en bestelproces

 

2.1. Commerciële documenten en aanbiedingen scheppen geen verbintenissen in hoofde van ‘T ZONNEKIND.

 

2.2. De overeenkomst tussen ‘T ZONNEKIND en de Klant komt slechts tot stand op het ogenblik dat de bestelling van producten of diensten (of inschrijving opleiding) geplaatst door de invulling van het online inschrijvingsformulier door de Klant, gevalideerd wordt met een bevestiging die per e-mail verstuurd wordt door ‘T ZONNEKIND.


De bevestiging wordt naar het door de Klant opgegeven e-mailadres verstuurd. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om erop toe te zien dat de berichten niet in de spamfolder terechtkomen. 

Voor de bestelling van producten, is een bevestiging pas mogelijk na aanvaarding van de Algemene Voorwaarden en volledige betaling van de bestelde producten door de Klant. ‘T ZONNEKIND blijft eigenaar van alle producten tot op het ogenblik van volledige betaling. 

 

2.3. Bestellingen/inschrijvingen zijn niet bindend voor ‘T ZONNEKIND zolang deze, na het doorlopen van het bestelproces niet per e-mail of enige ander passend communicatiemiddel zijn bevestigd.

 

Artikel 3 – Prijzen producten 

 

3.1. De op de website aangegeven verkoopprijzen voor producten op datum van de bestelling, zijn de van toepassing zijnde prijzen. De prijzen worden tevens vermeld in het overzicht van de bestelling. Deze prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW (tenzij anders aangegeven) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.  

 

3.2. ‘T ZONNEKIND eventuele verzendings- of leveringskosten zijn ten laste van de klant.

 

Artikel 4 – Prijzen diensten 

 

4.1. De Klant ontvangt een factuur voor het te betalen bedrag. Op de facturen van ‘T ZONNEKIND is 21% BTW van toepassing. 

 

4.2. In geval van betaling op factuur en bij gebreke aan betaling binnen de voorziene termijn, wordt het factuurbedrag inclusief BTW en andere kosten en heffingen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een intrest gelijk aan 1% per maand, berekend op het nog openstaande bedrag, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van 100 EUR. Alle invorderingskosten zijn eveneens voor rekening van de nalatige Klant.

 

Indien de Klant niet tijdig betaalt, is ‘T ZONNEKIND gerechtigd de Klant toegang tot de opleiding te weigerentot de opleiding of de online Academy/Library tot de betaling binnen is.

 

In zoverre de Klant verder in gebreke blijft om één of meer uitstaande facturen van ‘T ZONNEKIND te voldoen, behoudt ‘T ZONNEKIND zich het recht voor de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd (inclusief de toegevoegde schadevergoeding en verwijlinteresten), dan wel de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst vast te stellen. 

 

’t ZONNEKIND beschikt bij niet betaling door de klant over het recht om de klant toegang tot de online Academy te ontzeggen.

 

4.3. Elke niet-betaling van een vervallen factuur brengt tevens de opeisbaarheid mee van alle andere facturen. Indien ‘T ZONNEKIND expliciet en schriftelijk afbetalingstermijnen heeft toegestaan, is de totale nog verschuldigde som zonder verdere verwittiging of ingebrekestelling opeisbaar van zodra één afbetalingstermijn niet werd gerespecteerd.


Alle betalingen worden eerst aangerekend op de reeds verschuldigde verwijlintresten. Bij niet-betaling zullen alle verschuldigde bedragen via gerechtelijke weg ingevorderd worden.

4.4. Enig protest omtrent een factuur dient binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum en bij aangetekend schrijven aan ‘T ZONNEKIND te worden gericht of via e-mail. Deze e-mail dient bevestigd te worden door ’T ZONNEKIND.

‘T ZONNEKIND is gerechtigd alle vorderingen over te dragen aan derden, alsmede de eigen verplichtingen ten overstaan van de Klant geheel of deels over te dragen doch blijft ‘T ZONNEKIND in voorkomend geval garant staan voor de goede uitvoering van deze verplichtingen. De Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of plichten ten overstaan van ‘T ZONNEKIND over te dragen.

 

4.5. Bij niet-betaling door de klant (zonder enige schriftelijke annulatie) worden er 3 schriftelijke (via e-mail) betalingsherinneringen door ’t ZONNEKIND verstuurd. Indien hier geen gehoor aangegeven worden nemen wij telefonisch contact op met de klant. Indien ook hier geen consensus of betaling uit voortvloeit, zal een aangetekende ingebrekestelling naar de klant gestuurd worden. De klant zal hierdoor niet langer toegang hebben tot de Academy of de opleiding. Indien ook aan de aangetekende zending geen gehoor / geen betaling wordt gegeven, is ’t ZONNEKIND genoodzaakt om een incassobureau onder de arm te nemen.

 

Artikel 5 – Betaling opleiding

 

5.1. De betaling dient door de Klant correct en volledig uitgevoerd worden na ontvangst van de factuur van ‘t Zonnekind. De betaling van de opleiding dient volledig in orde te zijn VOOR de aanvangstdatum van de opleiding.

 

‘T ZONNEKIND biedt verschillende manieren aan om op een veilige wijze de bestellingen/inschrijvingen elektronisch te betalen via het betalingssysteem en de betalingsvoorwaarden van betalingsprovider Mollie of via overschrijving.

Bij de inschrijving via de website van ’T ZONNEKIND of via een Google Formulier verklaart de Klant tevens kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en verklaarde zich hiermee akkoord.

 

5.2. ‘T ZONNEKIND aanvaardt enkel betalingen van rekeningen binnen de Europese Unie.

 

Artikel 6 –Betaling via KMO-portefeuille
 

6.1. In Vlaanderen gevestigde KMO’s, kunnen voor bepaalde opleidingen die ‘T ZONNEKIND aanbiedt, genieten van de subsidiëring van de Vlaamse Overheid. Op de website van 'T ZONNEKIND staat duidelijk aangegeven indien er van de KMO-portefeuille gebruik kan gemaakt worden. Indien deze vermelding er niet is, kan je geen gebruik maken van de KMO-portefeuille voor die bepaalde opleiding.
 

6.2. In geval de Klant via KMO-portefeuille betaalt, dient het BTW-bedrag binnen de termijn van 30 dagen te worden overgeschreven op het rekeningnummer vermeld op de factuur.

 

De Klant dient na ontvangst van een bevestigingsmail van ’T ZONNEKIND met daarin de nodige informatie voor een vlot verloop van de registratie, zijn KMO Portefeuille aanvraag in.

 

6.3 De Klant verplicht zich ertoe de kortst mogelijke doorlooptermijn van de aanvraag tot betaling te respecteren.

 

6.4 De Klant is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de KMO-portefeuille en het bekomen van deze subsidiëring.

 

6.5 Bij onregelmatigheden, onjuist of onwettig gebruik van deze subsidies is de Klant verantwoordelijk voor de gevolgen en zal hij gehouden zijn de prestaties van ‘T ZONNEKIND integraal te betalen.

 

6.6 Indien er – bij foutief of onregelmatig gebruik van de KMO-portefeuille en de hierdoor toegekende subsidies – negatieve gevolgen zijn voor ‘T ZONNEKIND, kan de Klant hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Eventuele gevolgen en de daaraan verbonden kosten, zullen ten laste van de Klant worden gelegd.

 

Artikel 7 – Levering en risico-overdracht

 

7.1. Producten besteld via de website en werkmaterialen aangeboden in het kader van een opleidingspakket worden pas ter beschikking gesteld, dan wel geleverd na ontvangst van de betaling overeenkomstig artikelen 3 en 4 van de huidige algemene voorwaarden. 

 

7.2. De levering van werkmaterialen gebeurt via postbedeling of via het eigen vervoer van ‘T ZONNEKIND of door een externe transportfirma naar keuze van ‘T ZONNEKIND. 

 

7.3. De risico-overdracht van de goederen vindt plaats op het moment van de sluiting van de overeenkomst in geval van standaard verzending. De Klant draagt vanaf dat ogenblik het risico.

 

7.4. ‘T ZONNEKIND kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor een levering die later dan verwacht aankomt of een pakket dat verloren raakt door toedoen van derden, door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. ‘T ZONNEKIND is evenmin aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder. Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de verwachte tijdspanne, zal ‘T ZONNEKIND evenwel alles in het werk stellen om zo snel mogelijk de bestelde werkboeken alsnog te bezorgen. 

 

7.5. Wanneer ondanks alle voorzorgsmaatregelen bepaalde producten tijdens het transport zouden beschadigd raken, kan de Klant contact opnemen met ‘T ZONNEKIND om naar een oplossing te zoeken.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid, wijzigingen, vrijwaringen, overmacht en uitsluitingen

 

8.1. Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door ‘T ZONNEKIND krachtens deze algemene voorwaarden, is de aansprakelijkheid van ‘T ZONNEKIND beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. 

 

8.2. ‘T ZONNEKIND doet een uiterste inspanning om ervoor te zorgen dat de website en de online Zonnekind Academy 7 dagen per week, 24 uur per dag toegankelijk en beschikbaar zijn.

 

Het is echter mogelijk dat door onderhoud, website of netwerk updates of door andere oorzaken of onderbrekingen buiten de schuld van ‘T ZONNEKIND, toegang tot de site onderbroken wordt.

 

8.3 ‘T ZONNEKIND kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen of schade als gevolg van dergelijke onderbrekingen. Evenmin is zij aansprakelijk voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door het gebruik van de website of de online Academy, de mogelijkheid om een online bestelling te plaatsen, noch door een andere daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid, bijvoorbeeld (niet limitatief) ingevolge een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout aan het product.

 

8.4  ‘T ZONNEKIND heeft tevens geen enkele persoonlijke informatieplicht voor online bestellingen.

 

8.5 ‘T ZONNEKIND is niet aansprakelijk voor enige materiële of lichamelijke schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade, die de Klant en/of zijn aangestelden lijden om welke reden ook, hieronder begrepen (niet limitatief) een tekortkoming, nalatigheid, fout of zware fout van haar of haar aangestelden of leveranciers.

 

8.6 ’T ZONNEKIND kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de overeenkomst als deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van haar wil, die niet te voorzien zijn en die niet vermeden kunnen worden (overmacht), zoals bv. (niet-limitatief): ziekte of onbeschikbaarheid van de uitvoerende personen, blokkering van distributie of het niet voorradig zijn van bepaalde producten. Indien ‘T ZONNEKIND wordt getroffen door een situatie van overmacht zal ze de Klant onmiddellijk schriftelijk van op de hoogte brengen.

 

8.7 Voor zover enige aansprakelijkheid toch weerhouden zou worden, dan is deze beperkt tot terugbetaling van de prijs van het product of de opleiding.

 

8.8 De website is enkel bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de Klant over de producten, diensten en activiteiten van ‘T ZONNEKIND.

 

‘T ZONNEKIND heeft met betrekking tot de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

 

8.9 Indien door omstandigheden een bepaalde opleiding onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal ’T ZONNEKIND trachten binnen afzienbare termijn te zorgen voor een vervangende opleiding of wordt de opleiding omgezet naar een online opleiding.

Indien een vervanging niet mogelijk is en ’T ZONNEKIND de opleiding annuleert zal ’T ZONNEKIND het deelnamegeld terugbetalen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding; iedere verdere aansprakelijkheid zijdens ’T ZONNEKIND is uitgesloten.

​​

​8.10 Tenzij overmacht (zoals bv. een pandemie) de oorzaak is van het niet doorgaan van een opleiding is er geen terugbetaling van het inschrijvingsgeld. Er kan eventueel wel door ’t ZONNEKIND geopteerd worden om een waardebon aan de deelnemer toe te kennen voor het bedrag van de geannuleerde opleiding.

 

't ZONNEKIND zoekt uiteraard steeds naar een alternatieve oplossing waardoor de opleiding alsnog kan doorgaan (bv door om te schakelen naar online. De deelnemers ontvangen hier schriftelijke communicatie over.

8.11. Als een deelnemer een opleidingsdag niet kan volgen, verwittigt deze ‘t ZONNEKIND zo snel mogelijk TELEFONISCH en SCHRIFTELIJK. Een gemiste dag wordt niet terugbetaald.

 

’t ZONNEKIND hanteert voor al haar opleidingen een 80% aanwezigheidsgraad op de live-activiteiten (of deze nu on of offline doorgaan). Bij een lagere aanwezigheidsgraad behoudt ’t ZONNEKIND het recht om de deelnemer geen certificaat voor deze opleiding te overhandigen. Dit gebeurt in onderling overleg met de deelnemer.

8.12 ‘t ZONNEKIND behoudt zich voorts het recht voor aangekondigde trainers of sprekers te vervangen.

8.13 Mede wegens kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt ‘t Zonnekind zich het recht voor het opleidingsprogramma ten opzichte van de aankondiging zowel organisatorisch (bijvoorbeeld de locatie) als inhoudelijk (door bijvoorbeeld actualiteit prominent te betrekken) aan te passen. 

 

8.14 ‘T ZONNEKIND kan op de pagina’s van haar website links naar andere internetsites plaatsen. ‘T ZONNEKIND is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, de geadverteerde producten, diensten of andere materialen van externe bronnen of voor veronderstelde of werkelijke schade of verliezen die het gevolg kunnen zijn van het gebruik of de verbinding met dergelijke sites of externe bronnen.

 

Artikel 9 – Annulering van bestellingen/inschrijvingen

 

9.1. De bestelling van diensten zoals opleidingen, kan door de Klant enkel rechtsgeldig worden geannuleerd bij een per post aangetekend schrijven of schriftelijk per e-mail. In dit laatste geval is de annulatie slechts geldig wanneer ‘T ZONNEKIND een bevestiging van ontvangst aan de Klant heeft gestuurd als antwoord op de annulatiemail.

Telefonische annulaties of annulaties via social media of Whatsapp zijn niet rechtsgeldig en worden door ons niet weerhouden.

 

9.2. Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen (online of in persoon) op de opleiding om welke reden dan ook, behoudens gevallen van bewezen overmacht. 

 

9.3. In geval van annulering van een opleiding/workshop door de Klant, ongeacht de uitvoeringsdatum/startdatum opleiding, wordt een standaard annulatievergoeding van 79 EUR inclusief BTW en andere kosten en heffingen, als forfaitaire annuleringskost in rekening gebracht.

 

In geval van annulering van een dienst door de Klant vanaf 30 kalenderdagen voor de uitvoeringsdatum/startdatum, bedraagt de vergoeding 50% van het totaalbedrag + standaard annulatievergoeding.

 

In geval van annulering tussen de 14 en 30 kalenderdagen voorafgaand aan de overeengekomen uitvoeringsdatum/startdatum, bedraagt de vergoeding 75% van het totaalbedrag + standaard annulatievergoeding.

Indien de annulering later gebeurt dan 14 dagen voor de overeengekomen uitvoeringsdatum, bedraagt de vergoeding 100% van het totaalbedrag + standaard annulatievergoeding.

Indien de Klant de opleiding wenst stop te zetten na aanvang van de opleiding is GEEN enkele terugbetaling mogelijk.

 

9.4. Bestellingen van (online) producten kunnen niet geannuleerd worden, noch geretourneerd eens het product werd ontvangen, aangezien het product geleverd werd tijdens de herroepingstermijn van de digitale aankoop.

9.5 Indien de opleiding gesubsidieerd werd door de KMO Portefeuille zijn wij genoodzaakt het terugbetalingsbeleid van de Vlaamse overheid hierin te volgen. Hiervoor dient de nodige administratie verzorgd te worden om dit in orde te krijgen. Het is aan de Vlaamse overheid om te beslissen of het dossier/subsidie al dan niet kan stopgezet worden en terugbetaald kan worden. 't Zonnekind is niet verantwoordelijk voor deze beslissing en kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden als de Vlaamse Overheid een negatief advies geeft

 

Artikel 10 – Gebruik van de Online Academy

 

10.1 Voor het gebruik van de online Zonnekind Academy gelden afzonderlijke voorwaarden die nagelezen kunnen worden op www.tzonnekind.com/algemene-voorwaarden-zonnekind-academy.

 

10.2 De gebruiker (Klant) van de Academy dient bij aankoop van een online cursus deze algemene voorwaarden goed te keuren en verklaart hierbij op de hoogte te zijn van de voorwaarden die ’t Zonnekind stelt aan het gebruik van de online Academy.

 

Artikel 11 – Opleidingen

 

11.1 ‘t ZONNEKIND en haar partners spannen zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de opleidingen. Na afloop van de opleiding ontvangt de Klant een (online) evaluatieformulier. ‘t ZONNEKIND gebruikt dit evaluatieformulier om de opleidingen waar nodig te verbeteren alsmede trainers te beoordelen.

11.2 Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door ‘t Zonnekind en haar partners geleverde opleidingen dienen binnen uiterlijk 7 dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan ‘t Zonnekind kenbaar worden gemaakt, t.a.v. Vanessa Lauwers, ’t Zonnekind, Maria Coolstraat 76 , 2223 Schriek of via e-mail. Bij het achterwege blijven hiervan wordt de opdrachtgever geacht geen klachten te hebben.

 

11.3. 't Zonnekind behoudt zich het recht voor om, zonder enige vorm van annulatievergoeding, bij onvoldoende inschrijvingen de opleiding te annuleren of te verplaatsen naar een latere datum. De deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte gebracht.​​

11.4. Na afronding van een opleiding ontvangt de deelnemer hiervan een deelnamecertificaat.

 

Artikel 12 - Bonussen

12.1. De (online) bonussen zijn enkel geldig zoals op de website vermeld worden. Er is hier geen verdere schriftelijke communicatie over mogelijk.

12.2 De eventuele aangeboden (online) bonussen kunnen niet ingeruild worden voor een ander product/dienst.

12.3. Indien de Klant reeds over één of meerdere Academy cursussen beschikt en deze als bonus worden toegekend bij een bepaalde opleiding, dan kan de Klant geen aanspraak maken op enige terugbetaling hiervan of voucher.

 

Artikel 13 – Intellectuele eigendom

 

Ontwerpen, concepten, creaties, materiaalkeuze, illustraties, logo’s, tekeningen, foto’s, afbeeldingen, verwaardiging en fabricagemethodieken, (product-)omschrijvingen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, e.d.m. die ontwikkeld en/of gebruikt worden door ‘T ZONNEKIND, in welke vorm dan ook, zijn en blijven eigendom van ‘T ZONNEKIND, evenals enige documentatie die desaangaande ter beschikking gesteld zou worden van de Klant of op de webshop zou worden geplaatst. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van ‘T ZONNEKIND. 

 

Artikel 14 – Verwerking persoonsgegevens

 

14.1. Door een bestelling te plaatsen of een opleiding te boeken, geeft de Klant zijn uitdrukkelijke toestemming aan ‘T ZONNEKIND om zijn persoonsgegevens te verwerken met het oog op de verwaardiging en verzending van de door hem bestelde producten of het leveren van de bestelde dienst. Daarnaast kunnen de verstrekte gegevens eveneens worden gebruikt voor klantenbeheer, de nieuwsbrief, reclame- of marketingdoeleinden en statistische informatieverzameling omtrent de klanten van ‘T ZONNEKIND. ‘T ZONNEKIND verwijst in dit kader ook naar haar privacyverklaring op www.’t Zonnekind.be/privacy.

 

14.2. De verantwoordelijke voor de verwerking, ‘T ZONNEKIND, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens.

Conform deze Verordening, beschikt de Klant over een wettelijk recht op inzage en correctie van zijn persoonsgegevens, alsmede het recht om zijn gegevens volledig te laten verwijderen. Ten dien einde dient de Klant, met bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart), een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan ‘T ZONNEKIND te sturen. 

 

14.3. Alle persoonsgegevens die via de website of webshop worden verkregen en verwerkt, zullen vertrouwelijk worden behandeld en in geen geval aan derden worden doorgegeven.

 

14.4 Wanneer klanten deelnemen aan een ‘t Zonnekind traject en uitwisselen met andere deelnemers in een besloten facebookgroep die voorzien werd door ‘t Zonnekind respecteren zij ten allen tijde de privacy van de andere deelnemers. Alles wat gedeeld wordt door de deelnemers blijft binnen de groep van deelnemers. 

 

Artikel 15 – Klachten

Eventuele klachten dienen schriftelijk aan ‘T ZONNEKIND te worden gericht. 

 

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde instanties

 

16.1. Deze algemene voorwaarden en de globale rechtsverhouding tussen ‘T ZONNEKIND en de Klant worden beheerst door het Belgische recht, zelfs indien een bestelling vanuit het buitenland zou worden geplaatst. De toepassing van het Weens Koopverdrag inzake internationale koopovereenkomsten (1980) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

16.2. De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.

 

16.3. Alle eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de rechtsverhouding tussen ‘T ZONNEKIND en de Klant zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. 

bottom of page