Aanvullende algemene voorwaarden

't Zonnekind gcv

Vanessa Lauwers

Maria Coolstraat 76
I2223 Schriek
+32 492 20 83 63

welkom@tzonnekind.com

Ondernemingsnummer 0666 814 325
BTW BE 0666 814 325

Algemene voorwaarden: voor live en online opleidingen​ door 't Zonnekind en haar partners

Algemeen.

Partijen:

Opdrachtnemer: 't Zonnekind - hier vertegenwoordigt door de zaakvoerder Vanessa Lauwers, Maria Coolstraat 76 - 2223 Schriek met als ondernemings -en BTW nummer BE 0666.814.325.

Opdrachtgever: de klant/deelnemer die zich inschrijft voor een live, online of blended opleiding.

Live opleiding: een opleiding die bestaat uit één of meerdere live opleidingsdagen op een overeengekomen locatie

Online opleiding: een opleiding die online gegeven wordt (via bv Zoom) of die waarvoor de Opdrachtgever zich registreert in de Zonnekind Academy.

Blended opleiding: een opleiding die gedeeltelijk bestaat uit een online gedeelte en een aantal live opleidingsdagen zoals vermeld wordt op de website.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten ter zake door of namens ‘t Zonnekind en haar partners verzorgde trainingen en opleidingen.

 

Algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en ‘t Zonnekind en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Inschrijving.

1. Alle aankondigingen, offertes en aanbiedingen van ’t Zonnekind en haar partners zijn vrijblijvend.

2. Inschrijven voor een training, opleiding of event gebeurt uitsluitend online. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. ‘t Zonnekind bevestigt per e-mail separaat de inschrijvingen. ‘t Zonnekind houdt zich het recht voor een inschrijving binnen 5 werkdagen na kennisname van de inschrijving door de opdrachtgever zonder opgave van redenen te weigeren.

3. Door de inschrijving aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

 

Opleiding en training.

 

1. ‘t Zonnekind en haar partners spannen zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van zowel de live als online opleidingen. Na afloop van deze opleiding ontvangt de opdrachtgever een evaluatieformulier. ‘t Zonnekind zal dat gebruiken om de opleidingen en trainingen waar nodig te verbeteren alsmede trainers te beoordelen.

2. Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door ‘t Zonnekind en haar partners geleverde opleidingen en trainingen dienen binnen uiterlijk 8 dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan ‘t Zonnekind kenbaar worden gemaakt, t.a.v. Vanessa Lauwers, ’t Zonnekind, Maria Coolstraat 76 , 2223 Schriek. Bij het achterwege blijven hiervan wordt de opdrachtgever geacht geen klachten te hebben.

3. ‘t Zonnekind behoudt zich het recht om de locatie van opleidingsdagen te veranderen en om in het geval van onvoldoende inschrijvingen een opleiding geen doorgang te laten vinden. ‘t Zonnekind zal de deelnemers daarover tijdig informeren via email.

4. Na afronding van een opleiding ontvangt de deelnemer hiervan een gepersonaliseerd deelnamebewijs.

 

Betaling.

1. De deelnamekosten zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Deze worden bij inschrijving betaald. De betalingen verlopen online of via overschrijving. Er wordt geen cash aanvaard voor de opleidingen. ‘t Zonnekind verzendt daartoe (uitsluitend per e-mail) een factuur (als pdf-bestand).

2. Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt ‘t Zonnekind zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname.

3. Uitsluitend bij de Zonnekindercoach opleiding is het mogelijk om in verschillende schijven te betalen. Deze schijven omvatten:

* Voorschot = 250 euro (wordt niet terugbetaald bij annulering)
* 1e schijf in juli 2021 = 565euro
* 2e schijf in november 2021 = 565euro
* 3e schrijf in februari 2022 = 565euro
* 4e schrijf in mei 2022 = 565euro
Totaal prijs in termijnen: 2510 euro, inclusief 21% btw. Dit bedrag ligt iets hoger gezien de bijkomende administratieve verwerkingen en opvolging die er nodig is vanuit 't Zonnekind. KMO-Portefeuille wordt NIET toegekend op betalingen op termijn.
4. Momenteel (maart 2021) loopt een vraag van 't Zonnekind bij de VLAIO om herkend te worden als dienstverlener voor de KMO Portefeuille. Van zodra 't Zonnekind erkend wordt door VLAIO zullen de klanten hiervan op de hoogte gebracht worden per email.

 

Annulering en wijziging.

 1. a) Bij annulering van een inschrijving door de Opdrachtgever worden de deelnamekosten niet terugbetaald. Indien een inschrijver verhinderd is voor deelname is hij/zij wel gerechtigd een vervanger deel te laten nemen.

b) Annuleert de Opdrachtgever de opleiding binnen de 14 kalenderdagen na inschrijving, wordt het bedrag van de inschrijving terugbetaald minus een administratieve kost van 250 euro.

2. Indien door omstandigheden een bepaalde opleiding onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal ’t Zonnekind trachten binnen afzienbare termijn te zorgen voor een vervangende opleiding. Indien een vervanging niet mogelijk is en ‘t Zonnekind de opleiding annuleert zal ‘t Zonnekind het deelnamegeld terugbetalen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding; iedere verdere aansprakelijkheid zijdens ‘t Zonnekind is uitgesloten.

​Tenzij overmacht (zoals bv. een pandemie of ziekte van één van de trainers) de oorzaak is van het niet doorgaan van een opleiding is er geen terugbetaling van het inschrijvingsgeld. Er kan eventueel wel door ’t Zonnekind geopteerd worden om een waardebon aan de deelnemer toe te kennen voor het bedrag van de geannuleerde opleiding.

3. ‘t Zonnekind behoudt zich voorts het recht voor aangekondigde trainers of sprekers te vervangen.

4. Aan informatie op www.tzonnekind.com en www.tzonnekindacademy.com en andere online platforms of websites waarop uitingen van ‘t Zonnekind zijn vermeld aangaande trainingen, opleidingen of events kunnen geen rechten worden ontleend.

Mede wegens kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt ‘t Zonnekind zich het recht voor het opleidingsprogramma ten opzichte van de aankondiging zowel organisatorisch (bijvoorbeeld de locatie) als inhoudelijk (door bijvoorbeeld actualiteit prominent te betrekken) aan te passen.

 

Materialen & Intellectueel eigendom.

1. De intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de aan opdrachtgever verstrekte materialen komen ofwel ‘t Zonnekind ofwel de door ‘t Zonnekind ingehuurde trainers toe.

2. Alle door ‘t Zonnekind in het kader van de opleiding, training of event aan opdrachtgever verstrekte materialen zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de opdrachtgever of diens organisatie.

Het is de opdrachtgever, ongeacht de wijze daarvan, niet toegestaan de verkregen informatie te verveelvoudigen en/of te openbaren.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om op basis van de door of namens ‘t Zonnekind verstrekte informatie (cursus- of opleidingsmateriaal) al dan niet in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven, tenzij ‘t Zonnekind daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend.

3. De industriële en intellectuele eigendomsrechten van door cursist verstrekte materialen (bijvoorbeeld ingestuurde casussen) blijven bij de cursist.

4. ’t Zonnekind streeft ernaar de materialen levenslang online voor de deelnemers toegankelijk te houden, maar kan dit niet garanderen. Als we de materialen gaan verwijderen, of verhuizen naar een andere url, dan zal dit altijd 3 (drie) maanden van tevoren per e-mail meegedeeld worden, zodat deelnemers in staat zijn deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Dit bericht wordt altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat de deelnemer aan ‘t Zonnekind bekend heeft gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

Zonnekind Academy

1. Bij een blended learning programma zoals onder meer de Faalangst Coach Training en de Zonnekinder Coach opleiding, krijgt de deelnemer toegang tot zijn/haar persoonlijke Zonnekind Academy.

2. De Opdrachtgever verplicht zich er toe de Algemene Voorwaarden van de Zonnekind Academy te respecteren. Deze voorwaarden zijn hier na te lezen.

3. De deelnemer mag op geen enkele manier of aan niemand anders zijn/haar paswoord van de Academy doorgeven. De aangekochte cursussen zijn enkel beschikbaar en toegankelijk voor de Opdrachtgever.

 

Aansprakelijkheid.

1. Met het geven van de opleiding aanvaardt ‘t Zonnekind een inspanningsverplichting. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door ‘t Zonnekind geleverde opleiding de uiterste zorg wordt betracht, kan ‘t Zonnekind de afwezigheid van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten. ‘t Zonnekind noch de trainers, opleiders en sprekers zijn op enigerlei wijze aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden.

2. ‘t Zonnekind is niet aansprakelijk voor schade aan persoon of goederen door ongeval, ongeval, verlies of diefstal ontstaan op de trainings- of eventlocatie.

3. ‘t Zonnekind is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door opdrachtgever of enige derde van door ‘t Zonnekind verstrekte informatie (cursus- of opleidingsmateriaal) of geleverde training of opleiding of georganiseerd event.

4. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van ‘t Zonnekind wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.

5. De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc., is uitgesloten.

6. In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet men eerst ’t Zonnekind schriftelijk aangetekend in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ‘t Zonnekind in staat is om diens verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

 

Klachten

1. Mocht de deelnemer ontevreden zijn over het programma of een onderdeel van het programma dan moet dit zo spoedig mogelijk aan ’t Zonnekind overgemaakt worden, door een mail te sturen naar welkom@tzonnekind.com. We ontvangen graag een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat we in staat zijn te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven nemen we niet in behandeling.

2. Klachten moeten binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programmaonderdeel aan ‘t Zonnekind melden. Indien de deelnemer de klacht later meldt, dan heb heeft deze geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

3. Ook als de deelnemer een klacht stuurt, blijft de verplichting tot betaling gewoon bestaan.

 

Privacy

‘t Zonnekind neemt de privacy van haar deelnemers serieus en gebruikt de persoonsgegevens alleen in het kader van haar dienstverlening. ‘t Zonnekind houdt zich aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens.

 

Overig

1. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen ‘t Zonnekind en een deelnemer overeengekomen zijn.

2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. ’t Zonnekind zal dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

3. Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

 

Geschillen

 1. Bij eventuele geschillen zal ‘t Zonnekind altijd eerst haar best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

2. Indien we er onderling niet uitkomen, worden de geschillen voorgelegd aan de rechtbank.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

1. Op iedere overeenkomst tussen ‘t Zonnekind en opdrachtgever is het Belgisch recht van toepassing.

2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, en niet tussen partijen in onderling overleg beëindigd kunnen worden, worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Antwerpen.

 

Wijziging van de voorwaarden

1 ’t Zonnekind is bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

2. De gewijzigde voorwaarden worden door ‘t Zonnekind tijdig per mail aan de deelnemer toegestuurd. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor in werking zodra de wijziging is ontvangen.