Aanvullende algemene voorwaarden

't Zonnekind gcv

Vanessa Lauwers

Maria Coolstraat 76
I2223 Schriek
+32 492 20 83 63

welkom@tzonnekind.com

Ondernemingsnummer 0666 814 325
BTW BE 0666 814 325

Algemene voorwaarden: (online) opleidingen​ door 't Zonnekind en haar partners

Algemeen.

Partijen:

Opdrachtnemer: 't Zonnekind - hier vertegenwoordigt door de zaakvoerder Vanessa Lauwers, Maria Coolstraat 76 - 2223 Schriek met als ondernemings -en BTW nummer BE 0666.814.325. Erkend door de Vlaamse Overheid KMO Portefeuille dienstverstrekker met nummer DV.O242081

Opdrachtgever: de klant/deelnemer die zich inschrijft voor een opleiding in de vorm zoals beschreven op de website..

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten ter zake door of namens ‘t Zonnekind en haar partners verzorgde opleidingen.

 

Algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zelf zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en ‘t Zonnekind en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Inschrijving.

1. Alle aankondigingen, offertes en aanbiedingen van ’t Zonnekind en haar partners zijn vrijblijvend.

2. Inschrijven voor een opleiding gebeurt uitsluitend online. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. ‘t Zonnekind bevestigt per e-mail de inschrijving. ‘t Zonnekind behoudt zich het recht voor een inschrijving binnen 5 werkdagen na kennisname van de inschrijving door de opdrachtgever zonder opgave van redenen te weigeren.

3. Door de inschrijving aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

 

Opleiding.

 

1. ‘t Zonnekind en haar partners spannen zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de opleidingen. Na afloop van de opleiding ontvangt de opdrachtgever een evaluatieformulier. ‘t Zonnekind zal dat gebruiken om de opleidingen waar nodig te verbeteren alsmede trainers te beoordelen.

2. Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door ‘t Zonnekind en haar partners geleverde opleidingen dienen binnen uiterlijk 8 dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan ‘t Zonnekind kenbaar worden gemaakt, t.a.v. Vanessa Lauwers, ’t Zonnekind, Maria Coolstraat 76 , 2223 Schriek. Bij het achterwege blijven hiervan wordt de opdrachtgever geacht geen klachten te hebben.

 

3. 't Zonnekind behoudt zich het recht voor om, zonder enige vorm van annulatievergoeding, bij onvoldoende inschrijvingen de opleiding te annuleren of te verplaatsen naar een latere datum. De deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte gebracht.​​

4. Na afronding van een opleiding ontvangt de deelnemer hiervan een vormingsattest.

 

Betaling.

De prijzen op de website worden zowel inclusief 21% als exclusief BTW vermeld. Wat er verder in de prijs inbegrepen is wordt steeds op de website en inschrijvingsformulier vermeld. Dit kan onder meer de werkmaterialen, lunches, drank enzovoorts zijn.

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, dient de factuur te worden betaald uiterlijk dertig (30) dagen na de datum van verzending ervan.  Een factuur voor een opleiding dient in elk geval betaald te zijn vóór de start van de training.

1. De deelnamekosten zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Deze worden bij inschrijving betaald. De betalingen verlopen online of via overschrijving. Er wordt geen cash aanvaard voor de opleidingen. ‘t Zonnekind verzendt daartoe (uitsluitend per e-mail) een factuur (als pdf-bestand).

De prijs van de opleiding wordt duidelijk vermeld op de website alsook op het inschrijvingsformulier.

2. Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt ‘t Zonnekind zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname.

3. Wil je betalen met de KMO portefeuille, dan moet je volgende stappen zetten:

  • je eerst aanmelden bij de kmo portefeuille (enkel de eerste keer dat je een aanvraag doet)

  • je een project aanvragen voor je opleiding bij 't Zonnekind

  • je project betalen (70%) aan Sodexho | betaal je te laat, dan komt je project automatisch te vervallen en moet je een nieuw aanvragen.

  • dan pas maken wij je factuur met vermelding van je projectnummer

  • van deze factuur betaal je de BTW naar 't Zonnekind

  • je logt opnieuw in bij de KMO portefeuille en geeft opdracht aan Sodexho om het bedrag ( 70% van jou en 30% van de overheid) naar ons over te maken. Deze laatste stap wordt regelmatig vergeten. Zolang jij die niet uitvoert krijgt 't zonnekind haar geld niet.

Voor jou kost die stap geen centen! Je hebt immers al betaald.

Is er om één of andere manier een annulatie, dan maken wij een creditnota met een document voor de KMO portefeuille.

  • wij betalen dan de BTW terug aan jou | als jij die reeds betaald hebt

  • wij storten het hoofdbedrag 100% terug naar Sodexho | als jij dit bedrag reeds overgemaakt hebt

  • Sodexho stort jouw bijdrage 70% terug naar jou

  • Op de webiste van 't Zonnekind staat duidelijk vermeld welke opleidingen voor KMO-Portefeuille in aanmerking komen.

Op het inschrijvingsformulier dien je aan te geven of je al dan niet gebruik wenst te maken van de KMO Portefeuille. Indien de opdrachtgever hier een fout antwoord op geeft, is 't Zonnekind niet verantwoordelijk voor een foutieve administratie.

 

4. Betalingsplan mogelijk? Ja. Vanaf € 1.000 kan je een betalingsplan in overleg met de Opdrachtnemer afspreken. Voor bedragen minder dan € 1.000 is een betalingsplan niet mogelijk.

 

Maak je gebruik van de KMO portefeuille, dan is een betalingsplan niet mogelijk. 

Bonussen

1. De bonussen zijn enkel geldig zoals op de website vermeld worden. Er is hier geen verdere schriftelijke communicatie over mogelijk.

2. Indien de opdrachtgever reeds over één of meerdere Academy cursussen beschikt en deze als bonus worden toegekend bij een bepaalde opleiding, dan kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op enige terugbetaling hiervan. 

 

Annulatie

 1. a)  Annuleren dient schriftelijk te gebeuren door te mailen naar welkom@tzonnekind.com.

 

De annulatiekost bedraagt € 375 wanneer je meer dan 30 dagen voor de startdatum annuleert. 

 

Bij een annulatie op minder dan 30 dagen voor de start van de opleiding blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd. 

 

De inschrijving verplaatsen naar een andere editie van die opleiding kan kosteloos indien dit meer dan 30 dagen voor de start gebeurt.

 

Indien opdrachtnemer verhinderd is voor deelname is hij/zij wel gerechtigd een vervanger deel te laten nemen. Opgelet: als je gebruik maakte van KMO portefeuille is het belangrijk dat deze vervanger binnen dezelfde organisatie tewerkgesteld is.

b) Annuleert de Opdrachtgever de opleiding binnen de 14 kalenderdagen na inschrijving, wordt het bedrag van de inschrijving terugbetaald minus een administratieve kost van 250 euro.

2. Indien door omstandigheden een bepaalde opleiding onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal ’t Zonnekind trachten binnen afzienbare termijn te zorgen voor een vervangende opleiding of wordt de opleiding omgezet naar een online opleiding.

Indien een vervanging niet mogelijk is en ‘t Zonnekind de opleiding annuleert zal ‘t Zonnekind het deelnamegeld terugbetalen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding; iedere verdere aansprakelijkheid zijdens ‘t Zonnekind is uitgesloten.

​Tenzij overmacht (zoals bv. een pandemie of ziekte van één van de trainers) de oorzaak is van het niet doorgaan van een opleiding is er geen terugbetaling van het inschrijvingsgeld. Er kan eventueel wel door ’t Zonnekind geopteerd worden om een waardebon aan de deelnemer toe te kennen voor het bedrag van de geannuleerde opleiding. 't Zonnekind zoekt uiteraard steeds naar een alternatieve oplossing waardoor de opleiding alsnog kan doorgaan (bv door om te schakelen naar online. De deelnemers ontvangen hier schriftelijke communicatie over.

3. Als je een dag niet kan komen, verwittig je ons zo snel mogelijk TELEFONISCH en SCHRIFTELIJK van je afwezigheid. Het lesmateriaal van die dag komt ook online en je kan met een mede-student afspreken die dag even snel door te nemen in de pauze van een volgende dag of op een ander moment. Het is niet de bedoeling dat je verschillende lesdagen van dezelfde opleiding mist. Dit is niet goed voor de groepsbinding en de veiligheid in de groep. Dan raden we eerder aan om de opleiding op een later tijdstip te volgen waarbij alle lesdagen jou wel lukken. Een gemiste dag is meestal wel een belangrijke gemiste ervaring. Momenteel kan je tijdens vele opleidingen online meevolgen als je hier niet geraakt door quarantaine of  ziekte. Een gemiste dag wordt niet terugbetaald.

4. ‘t Zonnekind behoudt zich voorts het recht voor aangekondigde trainers of sprekers te vervangen.

5. Aan informatie op www.tzonnekind.com en www.tzonnekindacademy.com en andere online platforms of websites waarop uitingen van ‘t Zonnekind zijn vermeld aangaande trainingen, opleidingen of events kunnen geen rechten worden ontleend.

6. Mede wegens kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt ‘t Zonnekind zich het recht voor het opleidingsprogramma ten opzichte van de aankondiging zowel organisatorisch (bijvoorbeeld de locatie) als inhoudelijk (door bijvoorbeeld actualiteit prominent te betrekken) aan te passen.

 

Materialen & Intellectueel eigendom.

1. De intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de aan opdrachtgever verstrekte materialen komen ofwel ‘t Zonnekind ofwel de door ‘t Zonnekind ingehuurde trainers toe.

2. Alle door ‘t Zonnekind in het kader van de opleiding aan opdrachtgever verstrekte materialen zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de opdrachtgever of diens organisatie.

Het is de opdrachtgever, ongeacht de wijze daarvan, niet toegestaan de verkregen informatie te verveelvoudigen en/of te openbaren.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om op basis van de door of namens ‘t Zonnekind verstrekte informatie (cursus- of opleidingsmateriaal) al dan niet in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven, tenzij ‘t Zonnekind daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend.

3. De industriële en intellectuele eigendomsrechten van door cursist verstrekte materialen (bijvoorbeeld ingestuurde casussen) blijven bij de cursist.

4. ’t Zonnekind streeft ernaar de materialen levenslang online voor de deelnemers toegankelijk te houden, maar kan dit niet garanderen. Als we de materialen gaan verwijderen, of verhuizen naar een andere url, dan zal dit altijd 3 (drie) maanden van tevoren per e-mail meegedeeld worden, zodat deelnemers in staat zijn deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Dit bericht wordt altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat de deelnemer aan ‘t Zonnekind bekend heeft gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

Zonnekind Academy

1. Bij een blended learning (combinatie van online en offline leren) programma zoals onder meer de Faalangst Coach Training en de Kinder Coach opleiding, krijgt de deelnemer toegang tot zijn/haar persoonlijke Zonnekind Academy.

2. De Opdrachtgever verplicht zich er toe de Algemene Voorwaarden van de Zonnekind Academy te respecteren. Deze voorwaarden zijn hier na te lezen.

3. De deelnemer mag op geen enkele manier of aan niemand anders zijn/haar paswoord van de Academy doorgeven. De aangekochte cursussen zijn enkel beschikbaar en toegankelijk voor de Opdrachtgever.

 

Aansprakelijkheid.

1. Met het geven van de opleiding aanvaardt ‘t Zonnekind een inspanningsverplichting. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door ‘t Zonnekind geleverde opleiding de uiterste zorg wordt betracht, kan ‘t Zonnekind de afwezigheid van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten. ‘t Zonnekind noch de trainers, opleiders en sprekers zijn op enigerlei wijze aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden.

2. ‘t Zonnekind is niet aansprakelijk voor schade aan persoon of goederen door ongeval, ongeval, verlies of diefstal ontstaan op de trainings- of eventlocatie.

3. ‘t Zonnekind is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door opdrachtgever of enige derde van door ‘t Zonnekind verstrekte informatie (cursus- of opleidingsmateriaal) of geleverde training of opleiding of georganiseerd event.

4. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van ‘t Zonnekind wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.

5. De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc., is uitgesloten.

6. In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet men eerst ’t Zonnekind schriftelijk aangetekend in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ‘t Zonnekind in staat is om diens verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

 

Klachten

1. Mocht de deelnemer ontevreden zijn over het programma of een onderdeel van het programma dan moet dit zo spoedig mogelijk aan ’t Zonnekind overgemaakt worden, door een mail te sturen naar welkom@tzonnekind.com. We ontvangen graag een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat we in staat zijn te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven nemen we niet in behandeling.

2. Klachten moeten binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programmaonderdeel aan ‘t Zonnekind melden. Indien de deelnemer de klacht later meldt, dan heb heeft deze geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

3. Ook als de deelnemer een klacht stuurt, blijft de verplichting tot betaling gewoon bestaan.

 

Privacy

‘t Zonnekind neemt de privacy van haar deelnemers serieus en gebruikt de persoonsgegevens alleen in het kader van haar dienstverlening. ‘t Zonnekind houdt zich aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens.

 

Overig

1. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen ‘t Zonnekind en een deelnemer overeengekomen zijn.

2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. ’t Zonnekind zal dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

3. Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

 

Geschillen

 1. Bij eventuele geschillen zal ‘t Zonnekind altijd eerst haar best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

2. Indien we er onderling niet uitkomen, worden de geschillen voorgelegd aan de rechtbank.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

1. Op iedere overeenkomst tussen ‘t Zonnekind en opdrachtgever is het Belgisch recht van toepassing.

2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, en niet tussen partijen in onderling overleg beëindigd kunnen worden, worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Antwerpen.

 

Wijziging van de voorwaarden

1 ’t Zonnekind is bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

2. De gewijzigde voorwaarden worden door ‘t Zonnekind tijdig per mail aan de deelnemer toegestuurd. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor in werking zodra de wijziging is ontvangen.